Algemene voorwaarden

Taste by S, gevestigd aan Forestiersstraat 33 – 8530 Harelbeke

Contactgegevens:
www.taste-by-s.be
Forestiersstraat 33
8530 Harelbeke
+32 475 33 50 53

Sara Adam is de Functionaris Gegevensbescherming van Taste by S. Hij/zij is te bereiken via tastewinebys@gmail.com.

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat Taste by S doet.

Betaling

  • De facturen van Taste by S zijn contant betaalbaar via cash/payconiq/overschrijving binnen 15 kalenderdagen te Forestiersstraat 19 – 8530 Harelbeke, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
  • Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 10% per maand.

Geschillen

  • Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  • Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Kortrijk bevoegd.